Fiqh tahaluf siasi dalam Ikhwan

Perbincangan mengenai hukum bertahaluf telah saya lalui dalam usrah sejak tahun 90-an lagi semasa saya masih belajar di Mesir. Risalah yang digunakan oleh naqib ketika itu ialah risalah “Jima’ al-Siyasat”. Petikan daripada risalah tersebut telah saya muatkan dalam buku susunan saya yang bertajuk “ Siasah Syariyyah Dalam Harakah Islamiyyah” yang diterbitkan pada tahun 2000.

Perbincangan mengenai Tahaluf adalah sebahagian daripada tajuk berkenaan siasah luaran sebuah gerakan Islam dalam menentukan polisi hubungan luarnya dengan organisasi atau kerajaan yang tidak melaksanakan Islam atau organisasi yang memusuhi Islam dan agenda perjuangan Islam.

Abu Ammar dalam bukunya al-Masar menggariskan bahawa ahli gerakan Islam perlu dididik dengan ilmu siasah sejak langkah pertama mereka dalam gerakan Islam dan beliau membahagikan siasah syariyyah dalam gerakan Islam kepada siasah dalaman, siasah pendidikan dan siasah luaran.

Fiqh Salaf Dalam Tarbiah Siasah

Umar al-Khattab pernah berkata bahawa; “Ikatan keIslaman seseorang akan terungkai jika seseorang yang hidup dalam Islam tetapi tidak mengenal jahiliyyah”.

Maka mengenali jahiliyyah, organisasi dan agendanya adalah sebahagian daripada tarbiah siasah yang perlu dilalui oleh setiap individu Muslim.

Manhaj al-Quran dalam mendidik generasi pertama Islam juga sentiasa mendidik melalui kisah-kisah politik dan sikap mereka terhadap golongan beriman seperti kisah Fir`aun, Ashab al-Ukhdud, Ashab al-Kahfi, kisah Raja Namrud, tipu daya Iblis dan sebagainya. Allah juga mendidik para sahabat dengan kisah-kisah ahli politik yang adil seperti Daud, Sulaiman dan Yusuf.

Kisah-kisah ini bukan sekadar penglipurlara kepada generasi sahabat yang menghadapi tentangan golongan kafir Quraisy tetapi merupakan tarbiyah Allah kepada generasi muslimin seluruhnya dalam mengenali siapakah musuh mereka, tabiat mereka, tipu helah mereka dan cara untuk menghadapi golongan ini sesuai dengan fitrah dan sunnah Allah kepada kejadian manusia.

Allah swt banyak menceritakan mengenai hakikat jahiliah dan tabiatnya di dalam al-Quran. Apabila Allah menceritakan sifat-sifat orang kafir, munafik, yahudi, nasrani dan musyrik dalam al-Quran maka ia menjadi satu aqidah yang ingin Allah terangkan kepada umat Islam mengenai hakikat tipu daya mereka supaya umat Islam mengenali tabiat mereka dan berwaspada terhadap perancangan mereka.

Selain daripada Allah menerangkan sifat-sifat mereka dan sejarah penentangan mereka kepada Islam, Allah juga menegaskan bentuk hubungan yang sepatutnya dijalinkan antara orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman secara individu mahupun jamaah orang yang tidak beriman.

Manhaj Islam.

Melalui kisah pertembungan antara golongan hak dan batil, Allah mendidik kita memahami manhajNya kepada manusia dalam proses untuk menegaKkan Islam.

1. Manusia diamanahkan untuk menegakkan Khalifah Allah dan memerangi segala fitnah yang menghalang manusia daripada menerima aqidah dan syariat Allah secara bebas kerana Allah tidak mungkin menghukum manusia di akhirat akibat kekufuran mereka jika mereka terpaksa. Hanya khalifah yang adil akan menjamin manusia hidup dalam keadaan mendapat Rahmat.

2. Sejak dakwah nabi s.a.w. di peringkat Mekah lagi, Allah Azza Wa Jalla telah menegaskan matlamat akhir yang perlu dicapai oleh perjuangan Islam iaitu membawa Rahmat Allah ke seluruh dunia dan ia tidak akan tercapai sehingga tertegaknya Khalifah Allah sebagaimana Sulaiman a.s.

3. Walaupun matlamat akhir ialah mengembalikan kuasa politik kepada orang yang bertaqwa, Allah telah menurunkan al-Quran beransur-ansur membimbing nabi selangkah demi selangkah bukan sekadar mendidik nabi s.a.w. tetapi mendidik dan membentuk generasi sahabat yang bakal memikul amanah Islam yang berat.

4. Hakikat ini memahamkan kita bahawa walaupun Allah boleh memberikan kemenangan kepada Islam dengan kalimah ‘Kun’ tetapi Allah menghendaki qodo’nya berjalan mengikut takdir dan sunnah yang telah disunnahkan kepada manusia dan alam ini.

5. Allah mahu manusia memikul risalah Islam ini dan melaksanakannya dalam keadaan mereka lemah dan kuat dan hukum Allah atau bebanan taklif Allah kepada manusia juga meraikan kemampuan manusia untuk memikul taklif tersebut, kerana Allah tidak akan mentaklifkan ke atas manusia apa yang mereka tidak mampu melaksanakannya.

6. Allah mahu Islam ini ditegakkan di atas bahu sejumlah orang yang bertakwa yang telah berubah aqidah mereka daripada jahiliyyah kepada Islam, berubah keyakinan mereka, berubah cita-cita hidup mereka, berubah neraca fikir mereka, berubah akhlak mereka, berubah tabiat hidup mereka, berubah adat dan budaya mereka, berubah manhaj dan perjuangan mereka kepada Islam. Allah mahu perubahan sistem jahiliyyah di luar kehidupan manusia dimulakan dengan mengubah kelemahan yang ada di dalam diri manusia. Dalam neraca Allah, seratus orang beriman yang sabar boleh mengalahkan dua ratus orang yang tidak faham.

7. Maka fokus utama didikan Allah ketika jahiliyyah menguasai seluruh sistem hidup manusia adalah dengan mewujudkan sejumlah manusia yang beriman dan terbentuk dengan `sibghah’ Allah dan mereka diikat dengan ikatan ukhuwwah dalam sof Islam berasaskan wala’ kepada Allah, rasulNya dan orang yang beriman dan bara’, tajarrud dan memutuskan diri daripada semua sistem jahiliyyah.

8. Melalui manhaj Allah ini wujud pemisahan antara golongan Islam dan golongan jahiliyyah, wujud perbezaan manhaj, perbezaan matlamat dan cita-cita, perbezaan wasilah dan amalan, perbezaan identity dan neraca nilai. Apa yang lebih utama ialah wujudnya generasi mukmin yang digelar Allah sebagai Rijal yang benar, bukan manusia buih yang boleh dihanyutkan arus ke timur atau ke barat.

9. Siasah luaran yang diamanahkan Allah kepada generasi sahabat juga mengambil kira sunnatullah dalam taklif yang tidak mewajibkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh tabiat manusia yang lemah. Walaupun di ayat-ayat terakhir adalah ayat perang sabil tetapi ayat-ayat makkiah adalah ayat yang melarang umat Islam mengangkat senjata.

10. Merealisasikan manhaj Allah, memperjuangkannya mengikut sibghatullah adalah amanah sebenar Allah dan ujian sebenar Allah ke atas manusia. Iblis amat tahu dan sudah cukup Iblis merasa lega apabila manusia mencari manhaj lain dalam memperjuangkan cita-cita mereka.

Ujian Allah.

Wujudnya syurga dan neraka, wujudnya hizbullah dan hizbus syaitan, wujudnya manhaj Allah dan manhaj taghut adalah kewujudan yang akan berterusan hingga hari kiamat. Ia adalah hakikat yang disengajakan oleh Allah sebagai ujian kepada manusia dalam kehidupan di dunia ini.

Untuk menghadapi segala ujian Allah ini umat Islam wajib melaksanakan manhaj Allah, memiliki sifat-sifat hizbullah dan sentiasa meletakkan musuh-musuh Allah sebagai musuh mereka. Inilah hakikat ujian Allah kepada orang yang beriman agar sentiasa berada dalam memelihara izzah Islam, melaksanakan manhaj yang tamayyuz dan terasing daripada manhaj golongan yang tidak beriman.

Memelihara sof perjuangan Islam agar sentiasa bersih daripada golongan berdosa apatah lagi diserapi oleh golongan yang memusuhi Allah dan rasulNya adalah satu kewajiban syarak. Umar al-Khattab berkata: “Kemenangan Islam adalah kerana dosa-dosa musuh-musuh Islam, bagaimana jika tentera Islam berdosa, bagaimana mereka akan mendapat pertolongan Allah..” Kekalahan umat Islam dalam peperangan Uhud dan Hunain adalah kerana kelemahan yang ada di dalam jiwa sebahagian umat Islam..

Berasaskan neraca al-Quran mengenai pra syarat kemenangan dan fiqh salafussoleh, Ikhwan meletakkan syarat penting dalam siasah luaran mereka iaitu memastikan disiplin syarak benar-benar dipatuhi dalam ijtihad mengenai siasah luarannya.

Tujuan al-Quran diturunkan adalah untuk mengalahkan jahiliyyah, kekufuran, kesyirikan dan kezaliman yang dilakukan oleh manusia dan mengembalikan mereka kepada mengiktiraf Uluhiyyah Allah Azza wa Jalla. Oleh itu hukum asal dalam hubungan luar Islam dan Jahiliyyah adalah perang.

Manhaj Islam dalam Siasah Luaran.

Hukum `azimah dalam hubungan luar gerakan Islam atau daulah Islam dan daulah kufr adalah perang atau membayar jizyah. Umat Islam diharamkan memberi wala’ kepada musuh-musuh Islam dan wajib berlepas diri (bara’) daripada manhaj hidup mereka.

Walaupun hukum terakhir mengenai hubungan luar daulah Islam dan daulah kufr dalam kitab Allah melalui ayat-ayat yang terakhir diturunkan adalah mewajibkan orang yang beriman memerangi golongan musyrik sehingga mereka tunduk di bawah sistem pemerintahan Islam, ia adalah hukuman berasaskan realiti kemampuan organisasi Islam untuk melaksanakannya. Kerana isu siasah adalah isu muamalat yang perlu dilihat kepada hikmah dan tujuan syarak.

Dalam istilah ulama usul fiqh di sana terdapat hukum `azimah dan hukum rukhsah. Hukum asal adalah hukum azimah tetapi jika umat Islam tidak mampu melaksanakannya mereka boleh beramal dengan hukum rukhsah. Hukum `azimah dan rukhsah ini wujud dalam aspek aqidah, ibadah, muamalat dan siasah.

Hukum rukhsah dalam siasah hubungan luar gerakan Islam adalah seperti; hukum hudnah, suluh, tahaluf atau perlindungan politik dan musyarakah.

Hukum rukhsah adalah berasaskan kepada disiplin beramal dengan kaedah dharurat. “Keadaan dharurat mengharuskan perkara yang haram” dan “perkara haram yang dilakukan kerana dharurat hendaklah dengan kadar yang diperlukan sahaja”. Ia berbeza antara hukum ke atas individu dengan hukum ke atas jamaah atau organisasi.

Organisasi Islam dan pimpinan gerakan Islam yang menjadi qudwah kepada masyarakat awam wajib beramal dengan hukum `azimah dan dilarang beramal dengan rukhsah kerana ia boleh mengelirukan masyarakat awam dan golongan yang didakwahkan di kalangan orang yang tidak beriman.

Syarat Berdalilkan Amalan Dengan Keadaan Dharurat

Ulama Islam seperti al-Ghazali meletakkan tiga syarat untuk beramal dengan hukum darurat:

1. Ia adalah keadaan maslahat yang dharurat dalam susunan maslahat bukan sesuatu maslahat di peringkat hajiyat atau tahsiniyat.
2. Darurat tersebut adalah keadaan yang dipastikan kewujudannya secara qat`ie bukan dzanni.
3. Darurat itu adalah demi maslahat umum ummah bukan maslahat juz`ie atau kelompok tertentu.

Untuk beramal dengan hukum rukhsah dalam suasana dharurat tidak boleh berhujah dengan dalil masoleh al-mursalah.

Dalil Masoleh al- Mursalah

Masoleh al-Mursalah adalah sesuatu maslahat yang difikirkan manusia dengan pandangan akalnya sedangkan Syarak tidak menaskan ia adalah kebaikan atau keburukan. Manakala hukum dharurat adalah hukum yang ada nas pada asalnya.

Berperang dengan sistem jahiliyyah dan organisasinya adalah hukum asal dan tahaluf adalah hukum rukhsah yang perlu diteliti hakikat dan keadaan yang dibenarkan syarak untuk melakukannya.

Contoh maslahat yang didiamkan:

Seperti Abu Bakar mengumpul al-Quran, Uthman memerintah menulis semula al-Quran dengan rasam tertentu yang dinamakan rasm Uthmani dan membakar al-Quran yang ditulis dengan rasam lain selain daripada al-Quran rasam Uthmani dan Umar melarang memasukkan tanah yang dibuka oleh tentera melalui peperangan ke dalam kumpulan harta al-Ghanimah.

Contoh maslahat yang dinaskan:

Walaupun pada pandangan manusia meningkatkan produktiviti kerajaan adalah maslahah ummah tetapi kerajaan tidak boleh mewajibkan umat Islam berbuka puasa kerana perintah itu bercanggah dengan maslahat puasa yang ada nas.

Berhujah dengan Qiyas.

Jika sesuatu perkara itu ada dalil dan ingin dihubungkan dengan perkara baru yang tidak ada dalil ia dinamakan berdalilkan kepda dalil syarak secara Qiyas. Qiyas dalam isu muamalat dan siasah perlu mengambil kira illah hukum, atau sebab dan hikmah yang ada pada hukum asal.

Untuk memahami hikmah dan sebab, para mujtahid perlu memahami realiti dan persekitaran sesuatu hukum itu secara terperinci dan membandingkan dengan reality semasa yang ingin diqiyaskan.

Sikap mencari dalil-dalil tertentu yang disukai dan tidak beramal dengan dalil tertentu dengan sengaja adalah amalan talfiq yang amat diharamkan.

Manakala rukhsah adalah beramal dengan hukum istisna’ atau pengecualian dan ia hanya boleh diamalkan kerana tuntutan dharurat dan sayugia mengikut syarat-syarat beramal dengan darurat yang ditegaskan oleh ulama usul fiqh.

Siasah luaran adalah hukum berkaitan organisasi, jamaah atau kerajaan yang wajib dipatuhi oleh ketua organisasi, jamaah atau kerajaan. Untuk memahami hukum siasah luaran dalam Islam, perlulah difahami nas-nas al-Quran kepada jamaah nabi s.a.w.

Perkara utama yang wajib difahami ialah siasah luaran ini sudah ada nas yang jelas dan qat`ie. Antaranya wajib bersifat tamayyuz, mufasolah dan hukum akhirnya adalah perang. Islam adalah sistem hidup yang tersendiri, berasaskan neraca tersendiri, budaya tersendiri, nilai-nilai tersendiri yang tidak boleh wujud tolak ansur dan kompromi.

Satu perkara lagi penting yang perlu difahami ialah isu politik atau siasah luaran adalah isu muamalat yang perlu dinilai berasaskan realiti dan hikmah sesuatu hukum berbeza dengan isu-isu ibadah khusus kepada Allah yang hanya dilihat pada nas-nas syarak tanpa perlu meneliti hikmahnya.

Siasah Luaran Dalam Seerah Nabi s.a.w.

Jika dipantau seerah Rasulullah s.a.w. didapati hubungan luar jamaah Rasulullah s.a.w. mempunyai status yang berbeza semasa era Makkiah dengan era Madaniyyah.

Semasa di Mekah beberapa individu dibenarkan menerima perlindungan politik golongan musyrik Mekah. Polisi luaran pula melarang umat Islam mengangkat senjata bagi memerangi kezaliman yang melanda sebahagian umat Islam. Untuk memelihara aqidah dan kesinambungan perjuangan Islam, nabi s.a.w mengarahkan beberapa sahabat yang kuat berhijrah ke Habsyah apabila dikenalpasti rajanya seorang yang adil.

Walaupun dalam keadaan gerakan Islam masih lemah nabi s.a.w. menolak pelawaan Quraisy yang ingin melantiknya menjadi raja dan penolakan ini adalah perintah daripada Allah s.w.t. bukan ijtihad nabi s.a.w. Nabi s.a.w. juga memarahi Khabbab bin Arat yang meminta nabi s.a.w. berdoa agar diberikan kemenangan kepada perjuangan Islam di Mekah yang sedang dizalimi dan disiksa dan nabi s.aw. mengatakan bahawa mereka kaum yang terburu-buru.

Semasa era Madinah kerajaan nabi s.a.w hanya bersikap bertahan dan tidak memulakan peperangan sehingga kemenangan Islam dalam peperangan Khandak. Selepas peperangan Khandak barulah nabi s.a.w. melancarkan serangan terutamanya terhadap golongan Yahudi. Siasah luaran yang berkaitan dengan suluh dan tahaluf berlaku selepas itu seperti Suluh Hudaibiyyah dan Tahaluf nabi s.a.w dengan bani Khuzaah.

Muhammad al-Rasyid Menganalisa Dalil Tahaluf.

Isu tahaluf siasi bukan isu baru. Ulama telah berbincang lama. Ia adalah hukum berkaitan siasah luaran negara Islam atau organisasi Islam dengan negara bukan Islam atau organisasi bukan Islam.

Hukumnya haram dengan nas al-Quran yang mengharamkan wala’, beri kasih sayang dan pertolongan kepada organisasi bukan Islam dan dengan hadis sahih riwayat al-Bukhari yang menyatakan larangan meminta tolong orang musyrik dalam peperangan memerangi musyrik yang lain.

Hukum asal haram, menolong orang-orang kafir menjayakan agendanya walaupun sedikit.

Dalil yang kuat juga mengharamkan meminta tolong organisasi kafir walaupun untuk tujuan mengalahkan orang kafir yang lain.

Hudnah, Tahaluf dan Musyarakah adalah pengecualian daripada hukum asal dan terikat dengan syarat-syarat tertentu.

Gerakan Islam, pimpinan gerakan Islam yang menjadi Qudwah wajib beramal dengan azimah (hukum asal), haram beramal dengan rukhsah atau pengecualian. Pengecualian ini beasaskan kaedah ” dharurat mengharuskan yang haram”.

Ulama juga meletakkan syarat-syarat ketat untuk berhujjah dengan dalil darurat ini.

Jadi.. isu tahaluf tidak boleh menggunakan dalil secara Qiyas.. sebab syarat qiyas bahawa hukum baru belum ada nas.. sedangkan isu menolong orang kafir atau minta tolong orang kafir adalah isu yang ada nas yang mengharamkannya.

Maka tahaluf siasi PAS adalah tahaluf yang menggunakan dalil “darurat”.

Imam al-Ghazali meletakkan 3 syarat untuk berhujjah dengan darurat bagi menghalalkan perkara haram:

1. Perkara itu diyakini sesuatu dharurat yang sebenar (jika tak makan bangkai akan membawa maut) atau jika tidak bertahaluf dengan bukan Islam, agama umat Islam dalam bahaya, nyawa umat manusia terancam, harta umat Islam akan hilang.
2. Penyelesaian tahalauf itu benar-benar merupakan satu penyelesaian yang yakin.
3. Maslahat itu adalah bersifat menyeluruh.

Selain itu ulama yang mengharuskan bertahaluf dengan bukan Islam berdasarkan dalil-dalil nabi minta tolong sekumpulan Yahudi, Hilf Fudhul, Tahaluf nabi dengan Bani Qazaah tidak mengharuskan tahaluf begitu sahaja tetapi dengan bersyarat antaranya:

1. Kerajaan Islam dalam keadaan kuat dan dominan.
2. Orang Kafir itu diyakini amanah dan tidak mengambil kesempatan untuk memerangi Islam selepas itu.
3. Orang bukan Islam itu berada di bawah kuasa tadbir Islam.

Kerana dalil nabi minta tolong golongan Yahudi adalah hadis dhoif tidak setanding hadis soheh yang melarang minta tolong orang muyrik. Kalaupun boleh berhujah tetapi situasi Yahudi itu lemah dan di bawah kuasa tadbir kerajaan nabi.

Isu Hilf Fudhul adalah kerjasama untuk sama-sama berbuat baik, bukan sama-sama berperang atau mengalahkan satu-satu pihak. Oleh kerana hadis ini bertembung dengan hadis sahih yang melarang maka dalil ini dijuzukkan pengamalannya untuk sama-sama tolong menolong dalam isu-isu sosial bukan politik.

Hadis nabi bertahaluf dengan Bani Khazaah semasa Sulh Hudaibiyyah tidak boleh diqiyaskan dengan isu tahaluf siasi sekarang kerana:

1. Bani Khazaah bukan organisasi politik yang beragenda seperti parti-parti politik liberal hari ini.
2. Dalam bani Qazaah ada umat Islam.
3. Bani Qazaah adalah qabilah yang amat rapat dengan nabi s.a.w. sejak sekian lama dan bermusuh dengan golongan musyrik Mekah yang lain.

Isu nabi meminjam baju besi orang bukan Islam dan nabi meminta pakar penunjuk jalan semasa hijrah tidak menjadi dalil yang kuat mengharuskan tahaluf siasi.

Sayugia difahami satu asas iaitu “asal dalam perkara ibadah adalah untuk bertaabbud dan asal dalam muamalat termasuk politik adalah melihat kepada hikmah dan sebab”.

Maka untuk berhujjah dengan hadis-hadis nabi s.a.w. dalam isu muamalat dan politik para mujtahid perlu terlebih dahulu memahami sebab, hikmah, situasi dan sebagainya yang melingkungi sesuatu hadis barulah diqiaskan secara menyeluruh.

Kesimpulannya: Situasi tahaluf nabi s.a.w. dengan golongan musyrikin ketika ia berlaku tidak sama dengan situasi kekuatan Islam, gerakan Islam, realiti musuh Islam yang beragenda pada hari ini.

Maka organisasi Islam hari ini lebih sama dengan jamaah nabi semasa di Mekah.. maka manhaj yang betul adalah tidak terlibat aktif menghidupkan manhaj-manhaj jahiliyyah termasuk demokrasi, tetapi menggunakannya dengan kadar tidak boleh membawa mudarat lebih besar kepada agenda Islam.

Nabi di Mekah dilarang oleh Allah menerima tawaran kuasa Raja. Dan peperangan nabi ketika itu adalah peperangan dakwah dan tarbiah serta memastikan manhaj dan identiti Islam yang bertamayyuz dan bermufasolah dengan jahiliyyah secara total.

Gerakan liberalisma, human right, pluralisma adalah gerakan berstrategi yang dipandu oleh perjuangan globalisasi musuh Islam.. mereka mempunyai agenda dan manhaj tersendiri termasuk demokrasi. Sedangkan Ummah Islam hari ini semuanya ibarat buih-buih, berpecah hati dan puncanya adalah sistem barat yang ditinggalkan dan BN adalah penggerak agendanya.

Namun manhaj yang berjaya mengubah jahiliyyah adalah manhaj yang lahir daripada sunnatullah dan sunnaturrasul itu sendiri, itulah manhaj nabi s.aw. dan salafussoleh.

Islam tidak akan menang selagimana pejuang-pejuangnya tidak kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah dalam menekuni manhaj perjuangan mereka.

Inilah fikrah Ikhwan yang sebenar..

Adapun menjadikan pilihanraya untuk merebut kuasa pada pandangan Ikhwan adalah tindakan terburu-buru kerana tidak mengikut tertib sunnatullah dalam proses mengubah tamaddun manusia.

Hujjah saya ini berdsarkan apa yang saya petik daripada tulisan Abu Ammar dalam buku ‘Asas-Asas Berfatwa dan Berijtihad dalam Isu Praktikal’, jilid 4. Bab Tahaluf .

Wallahu a’lam.

Oleh: Ustaz Annuar Salleh,
Pengerusi Biro Baitul
Muslim,
Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA)

Blog: Renungan2u

52 thoughts on “Fiqh tahaluf siasi dalam Ikhwan

 1. “Gerakan liberalisma, human right, pluralisma adalah gerakan berstrategi yang dipandu oleh perjuangan globalisasi musuh Islam.. mereka mempunyai agenda dan manhaj tersendiri termasuk demokrasi. Sedangkan Ummah Islam hari ini semuanya ibarat buih-buih, berpecah hati dan puncanya adalah sistem barat yang ditinggalkan dan BN adalah penggerak agendanya”

  Tuan tegas mengatakan BN adalah pengerak utama? Tetapi dlm tulisan pimpinan Isma yang lain turut mengatakan PR juga adalah pengerak agenda ini tanpa memberi bukti dan dalili yg sgt jelas.

  Tuan juga ada buat komentar, jika PR memerintah nti, NGO juga yg akn kehadapan berdakwah dan org politik leka membahagi2kan ghanimah! Ini kenyataan yg tidak berhati2 dn tak selari jika dibandingkan ilmu tuan spt dlm artikel diatas. Org parti ada cara dakwah mrka dan batasan, maka NGO yg x berparti selayaknya kehadapan. Mereka berkorban jutaan ringgit spt yg tuan sebut,ialh demi kemenangan.

  NGO buatlah kerja masing2.jgn sibuk urusan org lain dan sibuk pd bkn bidangnya, cuma perlu yakin, jika PR menjadi pembangkang yg lebih kuat, akn byk bantu dakwah ( lambat lg PR nk menang)

 2. Assalamu’alaikum wr wb

  Ramadhan kareem & Ramadhan almubarak

  Persoalan Tahaluf siasi pada pemerhatian saya adalah satu tajuk yang tidak pernah diperjelaskan secara tuntas oleh ‘alim ulamak haraki kepada masyarakat Islam di negara ini. Penjelasan kepada Tahaluf siasi yang kembali kepada sumber yang bening iaitu Al Quran dan Hadis.

  Lebih besar lagi persoalan di dalam memahami Fiqh Tahaluf siasi. Fiqh menurut istilah syarak ialah kemampuan mengeluarkan (istinbat) hukum-hukum syarak yang bersifat amali daripada dalil-dalilnya yang detail (tafsil)

  Seperti yang telah dijelaskan oleh Ust Anuar dengan mengambil mutiara kata dari Saidina Umar al-Khattab ra;”Ikatan keislaman seseorang akan terungkai jika seseorang yang hidup dalam Islam tetapi tidak mengenal jahiliah.”

  Apalah yang boleh diharapkan daripada bangsa Melayu Islam yang majoritinya adalah produk-produk daripada sistem pendidkan peninggalan penjajah yang menjadi musuh Islam untuk memahami perkara-perkara sekitar Manhaj Islam, Pengertian Jahiliyyah, Hukum ‘Azimah dan Rukhsah, cara Rasulullah saw bersiasah. Tidak boleh berbahasa arab, tidak memahami makna Al Quran dan Hadis, tidak boleh merujuk kepada kitab-kitab turas dalam memahami persoalan fiqh tahaluf siasi

  Rasulullah saw bersabda yang bermaksud:” Generasi yang terbaik ada mereka yang bersamaku dan selepasku dan selepasku.”

  Tidak rugi bagi seseorang pengembara untuk berhenti sebentar dalam satu perjalanan yang sangat jauh untuk dia melihat semula “bekalan” yang dibawa bagi memastikan dia sampai ke tempat yang dituju.”

  Waullahu ‘alam

 3. Salam.

  Saudara alHamra`.

  Saya baru balik dari solat tarawikh. Seorang ustaz dengan nada penuh bersemangat memberi tazkirah dan tajuknya kepentingan tazkirah…

  Apa yang menarik perhatian saya.. beliau mengumpamakan tazkirah itu sebagai “sighnboard” dijalanraya yang menunjuk jalan yang betul terutamanya apabila pemandu sampai dijalan bersimpang.

  Dia bertanya bagaimana jika jalanraya yang bersimpang tidak ada “sighnboard”. Sebagai jundi yang taat ustaz-usataz dalam PAS tidak mungkin menulis apa yang saya tulis. Jadi saya tulislah sebab ia adalah ilmu berkaitan dengan isu semasa. Jika saya tak tulis apa yang saya tahu berdosalah saya kerana menyembunyikan Ilmu.

  Saya hanya memberi tazkirah kepada orang yang mahu.. Orang tak mahu lupakan saja.
  Mengenai komentar saya dalam tajuk ” pimai pimai tang tu” saudara terlalu emosi dan tidak membacanya dengan berhati-hati dan terlepas pandang perkataan yang sebenarnya boleh menyejukkan hati saudara.

  Bolehkah saudara jamin semua orang yang berjuang dalam politik tidak berniat untuk mendapat al-Ghanimah? Orang-orang DAP nak apa? SEBAHAGIAN besar orang PKR nak apa? Saya yakin orang yang berjuang dalam politik yang BERKEPENTINGAN dunia akan merebut ghanimah.

  Saya masih ingat beberapa sahabat NGO yang bertungkus-lumus dalam pilihanraya ke 10 menolong PAS di Terengganu akhirnya kecewa dan membawa diri ke K.L. setelah diherdik oleh seorang yang BERKEPENTINGAN seolah-olah beliau cuba berkongsi ghanimah sedangkan beliau bukan ahli politik. Beliau berkata beliau memang ikhlas membantu PAS dan memang tidak mengharappun habuan.

  Tazkirah saya kepada orang yang ada kepentingan.. So orang yang ikhlas macam al-hamra’ tak perlu bersedih..

  Orang yang ikhlas berjuang dalam medan mana-manapun akan menerima semua tazkirah dengan dada terbuka dan saya yakin pejuang-pejuang Islam dalam PR pun sama. Mereka juga berpidato dan menulis dan megharapkan pendengar dan pembaca menilai dengan hati terbuka.

  Adapun kemenangan adalah kurniaan Allah jua dan syarat-syarat kemenangan sudah Alah jelaskan dalam al-Quran yang menjadi rujukan pejuang-pejuang Islam. Janganlah saudara mengajak umat Islam kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah tetapi dalam memilih jalan-jalan berjuang saudara tidak bersungguh-sungguh mencari petunjuk al-Quran dan Sunnah. ( Inipun tazkirah bukan tuduhan…)

  Islam adalah agama yang Syumul dan ISMA tidak akan menjuzukkan kerja-kerjanya dalam isu-isu kebajikan sahaja. Dalam isu politik ISMA berpandangan selagi orang Melayu seluruhnya tidak diikat dengan ikatan iman, ukhuwwah, mahabbah, wala’ kerana Allah selagi itu Islam tidak akan menang. Kemenangan pilihanraya buat masa ini bukanlah kemenangan yang sebenar.

  Kerja politik ISMA adalah melaksanakan proses menyediakan orang yang layak memikul tugas khalifah melalui dakwah dan tarbiah.. tetapi kerja ini berat dan tidak akan berjaya jika orang Melayu yang beragama Islam tidak sama-sama melaksanakannya..

  Maka matlamat stretegik ISMA ialah menggesa orang Melayu agar bersepakat dahulu dalam isu-isu sepakat dan bertolak ansur dalam isu tidak sepakat tanpa menafikan hak mereka untuk menjelaskan dan mempertahankan keyakinan dan idea mereka.

  Sudah tentu sebelum bersepakat adalah menerima dahulu kewujudan orang lain. Kalau tak terima macamana nak berpakat.. Alhamdulillah dulu BEBERAPA pimpinan PAS menolak taaddud jamaah tetapi sekarang sudah menerima sebab itu mereka boleh berpakat..Dulu isu TAKFIR, TAGHUT sekarang kerajaan berkebajikan. tetapi amat sukar mengubah sikap dan tabiat pengikut yang bertaqlid.

  Pertembungan parti politik sudah terlampau berlebihan sehingga sebahagian umat Islam masih memutuskan silaturrahim dengan saudara mara mereka yang seagama. Sedangkan haram umat Islam memulau saudaranya melebihi 3 hari puncanya kerana SEBAHAGIAN pejuang-pejuang dalam politik terlampau taksub dengan parti politik masing-masing dan lupa bahawa parti itu hanya alat bukan agama.

  Mustafa Masyhur berkata: Kekuatan umat Islam bermula dengan kekuatan Iman, kemudian ukhuwwah dan kasih sayang kemudian barulah datang kekuatan kuasa politik dan ketenteraan. Itulah fiqh harakah yang difahami daripada seerah.

  Semua orang pengurusan faham, untuk berjaya dalam satu-satu bidang yang telah ada orang yang berjaya; seseorang hanya perlu meniru pemikiran, perasaan, perancangan dan seluruh aktiviti orang yang telah berjaya 100% barulah beliau akan berjaya.

  Nabi s.a.w. telah berjaya maka pejuang Islam perlu menirunya 100%. Memfokuskan aktiviti dakwah kepada merebut kuasa ketika majoriti ummah masih jahil, terputus silaturrahim adalah membuat fokus kepada kerja bukan pada fasa yang betul, bercanggah dengan sunnatullah.

  Demokrasi, human right, adalah wadah orang-orang Kafir untuk berkuasa di negara Umat Islam dan Negara Islam. Sedangkan Allah hanya melantik orang-orang bertakwa untuk menjadi khalifah. Satu syarat utama umat Islam untuk kembali mendapat semula kuasa Khalifah adalah dengan meyakini bahawa kuasa politik adalah hak mutlak orang-orang yang beriman dan soleh dan tidak sama sekali hak orang-orang kafir dan fasik.

  Sebaliknya apabila umat Islam dengan rela memberi dan memperjuangkan agar kuasa ini diberikan juga kepada orang-orang kafir terutamanya mengiktiraf dan memperjuangkan demokrasi mutlak maka Islam tidak akan menang.

  Sekiranya jiwa umat Islam kalah dan menerima demokrasi secara total, kebebasan hak asasi manusia bermakna umat Islam berjuang untuk menegakkan Islam menggunakan jalan-jalan yang dibentuk oleh musuh mereka.

  Bagi saya jalan yang salah tidak akan membawa kepada matlamat. PAS tak perlu bersubahat dengan DAP yang memperjuangkan libralisma. Sekurang-kurangnya siasah luaran PAS dengan organisasi bukan Islam adalah hudnah atau suluh bukan tahaluf.

  wallahua’lam

 4. apa yg berlaku d Tggnu pd PRU 10, bknlah gambaran yg membygkan keseluruahannya begitulah keadaannya. Gambaran sebegini samalah spt seseorg yang sering mengungkap kata2 spt, ” selalunya, memang macam itu, kerap kali berlaku…..dsbnya, sedangkan perkara itu cuma berlaku 2-3 kali shj.

  Berikan fikiran positif krn diluar sana ramai org yg ikhlas. Jika tuan berkwn dgn org DAP, disana juga ramai yg ikhlas, namun bila tokoh merek yg 2-3 kerat memberi gambaran yg tak baik pd Melayu dan Islam, maka DAP dicop spt mana dicop olh kebykan org Melayu, tmsk Isma. DAP tidaklah sekuat mana utk menengelamkan PAS dlm isu Islam dan Melayu

  Sya suka baca bbrpa komentar yg meminta kita supaya bergaullah dgn org PAS,PKR ,DAP @ UMNO, fahami mrka dan kemudian baharulah beri komen pd mrka, usah jenguk2 dari luar shj.

 5. 1. Suka dgn kenyataan alHamra’ agar bhati2 dn tak melatah
  2. Isu permurtadan Melayu dgn kaedah yg digunakan spt yg disiarkan akhbar selps kes Jais baru2 ini.
  3. Pada awal thn 1990an, pernah blaku kemalangan bas rombongan dari Penang keMelaka yg dianjurkan oleh persatuan belia yang terdiri dari semua bangsa. Apa yg mengejutkan ialah beberapa org remaja Melayu wanita dan lelaki yg cedera agak parah, didapati memakai salip, dan apabila disiasat mereka ini sdg mengikuti pengajian ttg Kristian walaupun mengaku masih Islam.
  4.Dan banyak lagi kes2 yg sudah dibongkarkan, sehingga Datuk Hamsani, mufti Perak mbuat kenyataan yg mengemparkan bahawa puluhan ribu anak2 muda Melayu sudah terdedah dlm gerakan kristianisasi.
  5. Seperti biasalah, Melayu Islam yg lain, hanya MARAH DAN SENSITIF HANGAT2 TAHI AYAM DAN isu ini terus lenyap, sebaliknya gerakan kristianisasi dgn teknik yg hampir stereotaip ini TERUS BERLAKU. Juga pernah HEBUH kerancakan aktiviti di NSembilan , diMelaka dan beberap tempat lain pd suatu masa dahulu.
  6. Orang Melayu yg FASIK JUGA senstitif dgn isu murtad ini, apalagi pd para PENDAKWAH.
  7. Dlm kes JAIS – dikategorikan BENAR dlm SALAH, Benar dlm mencegah mungkar TETAPI salah dlm perunndanagn masuk premis org lain tanpa waren yg sah. SALAH JELAS pd gereja ialah mlanggar enekmen melarang mngajar Kristian pd org Islam.
  8. KEBENARAN YAG TIDAK ADA SISTEM akan dikalahkan Oleh BATIL YG TERANCANG.
  9. Walaupun ada dakwaan ada pbincangan seblm masuk premis, tetapi DIEKPLOITASI oleh pihak gereja dgn isu MENCEROBOH pdhal tiada tangkapan dibuat pd 12 org Melayu itu.

  10. HARUS DIINGAT, JAIS adalh dibawah kuasa eksekutif dari SUK. Siapa SUK Selangor? Datuk Khusrin yg dilantik itu selps melangkah 3 ‘kepala’ lain yg lebih layak adalah orang harapan UMNO, dn pernah ditangguh proses angkat sumpah.Belaiu juga ialah bekas Pengarah Jais yg prnh menangkap Dr Asri dahulu

  11. Pd PR Selangor, Jais adalah salah satu organisasi Selangor yg dijadikan WADAH PENTING utk kotak-katikkan kerajaan S’gor…spt kata Datuk Najib” Buat apa saja, asal S’gor dirampas kembali’.Siapa Pengarah Jais sekarang?

  12. Maklumat dari gereja ini sudah lama diketahui, malah sejak zaman BN memerntah lagi. PJaya adalah pusat utama pengkaderan Kristian diSelangor, persoalannyua mengapa SEKARANG DAN KETIKA BPUASA MRKA BERTINDAK?

  13. PR S’gor sudah ada maklumat lengakp organisasi rasmi yg lain yang SEDANG SIAP SEDIA UTK BACKFIRE mereka. Sudah byk isu yg dibangkitkan, tetapi MENJADI ISU YANG TIDAK POPULAR, dan ada isu yg lenyap begitu shj spt isu kepala babi di ShahAlam dahulu. Siapa dalang isu ini, jika bkn UMNO sndri.

  14. Maka JAWAPAN MB dan PAS pusat mahu lapuran lengkap dari Jais, dan tindakn susulan selps aidil fitri adalah tindakan bijak dan tidak terburu2. MEREKA SUDAH KENAL SIAPA DIBELAKANG JAIS.

  15. Pd psikologi politik– bila ada isu besar, kemudian ditimbulkan isu besar yg lain ialah krn mahu menutup isu asal. Skrg isu BESAR ialah RAMAINYA penduduk PR yg dpt IC yg sah dan layak mengundi, maka TIDAK MUSTAHIL isu sensitif murtad ini yg blh di popularkan utk tutup isu IC ini .

  (pd 4 bln lepas, pernah kawan baik saya doktor seorg berketurunan myanmar Islam, mendapat telefon pd jam 10 malam dari pihak JPN berhubung pemohonannya mendpt PR, dia cuma tersenyum namun tidak maklumkan apa yg blaku selps bjumpa dgn JPN- cuma komen, dia blh lama dan terus bmastautin di sini)

  AMBIL IKTIBAR apabila dakwah kristian begitu agresif pd org Islam sdgkan mrka tahu ada akta yg melarang. Duit dn bantuan jd umpan, dan berjalanlah dakwah mrka. Kita org Islam nak buka mulut pd nonMuslim yg jd jiran atau rakan sekerja ttg Islam pun tak berani.

  Sebaliknya KITA HENTAM ORG KAFIR YG ADA SIFAT INSANI dan sentiasa pndg rendah pd mrka. Fikir dakwah pd Melayu, fikir dakwah pd bukan Melayu

 6. salam…
  sya tidak punya ilmu yg tinggi untuk begitu memahami tazkirah di atas..tapi,pada saya,memtaati pemerintah adalah lebih baik dari kita ikut telunjuk kafir2..walaupun negara kita tidak menepati kriteria2 yang dimahukan oleh segolongan pihak tetapi saya bersyukur saya masih dapat mengamalkan ajaran Islam tanpa rasa takut terbunuh..sedangkan Saidina Ali r.a juga dituduh xmenjalankan hukum Allah oleh golongan2 Khawarij sehingga berlaku perbahasan dengan Ibn ‘Abbas,inikan pula pimpinan kita sekarang..pada saya,lebih baik kita ambil teladan dari Imam Ahmad bin Hambal yang tinggi sabarnya walaupun dipenjara bertahun2 dari kita tergopoh gapah dalam merealisasikan kehendak kita..dikhuatiri lain diharapkan ,lain pula yang jadi.marilah kita,umat Islam,bersatu dengan pemerintah kita yang sama jalannya dengan kita dari mengikut telunjuk kafir2 yang punya angan-angan nak menjatuhkan Islam..jangan gunakan sebarangan kata2 yang menafikan sesuatu yang telah menjadi realiti..tolong buangkan sifat2 berTAKIYAH(berpura2) dalam diri dan kembali kepada pemahaman salaffussoleh agar kita beruntung(ghuraba’)

 7. Sebab itu saya kata SEBAHAGIAN.

  Perlu dibezakan antara hubungan individu dengan individu dan hubungan organisasi dengan organisasi. Pendirian Ikhwan yang saya bawa adalah pendirian Syarak terhadap hubungan organisasi Islam atau daulah Islam dengan organisasi kufur.

  Sikap positif umat Islam berhadapan dengan bukan Islam ialah berjaga-jaga, berhati-hati sebab mereka golongan maksiat, mensyirikkan Allah, meminum Arak, menghalalkan Riba, berzina dan segala dosa-dosa besar.. Golongan ini jauh daripada Rahmat dan keberkatan Allah..

  Adapun bergaul dengan tujuan untuk berdakwah, mengajak mereka mengucap dua kalimah syahadah, mentauhidkan Allah, meninggalkan amalan Riba, Syirik, minum arak, berzina dan sebagainya itulah hubungan sebenar yang wajib dilakukan oleh orang-orang Islam dalam PR terhadap kawan-kawan bukan Islam mereka. Kalau tidak diakhirat nanti tetap tidak akan terlepas daripada pertanyaan Allah. Meletakkan keutamaan kemenangan politik dan berjuang bersama-sama mereka adalah keutamaan yang salah disudut syariah Islam.

  Sebagai seorang Islam saya beriman dengan apa yang disebut oleh Allah dan rasulnya dan saya beramal dengan nas-nas syarak kerana pada saya Allah lebih mengetahui hati orang-orang tidak beriman daripada kita manusia.

  Selama hidup di dunia ini saya telah berinteraksi dalam muamalat jual beli, sewa menyewa dengan orang UMNO dan orang2 kafir cina dan India.. saya amat kenal dan merasai betapa orang-orang kafir ini tidak akan bertolak ansur dengan saya walaupun satu sen.

  Bagi saya kalimah Ikhlas adalah khas untuk orang yang beriman adapun orang-orang tidak beriman hati mereka diselaputi kekufuran, syirik dan najis bagaimana boleh disifatkan ikhlas. Keredaan Allah apa yang mereka harapkan..

  Mereka berbuat baik dengan orang Islam kerana kepentingan dunia semata-mata.

  Orang-orang bukan Islam neraca mereka dunia tetapi orang Islam walaupun UMNO masih berdoa setiap kali lepas solat supaya Allah mengampunkan dosa-dosa semua orang Islam.

  Malangnya orang-orang UMNO yang solat, menunaikan haji, berzakat, berdoa bagaikan lebih dibenci oleh orang-orang ** daripada kawan-kawan Cina dan India musyrik.. Neraca mana yang dipakai..

  Na`uzubillah min zalik.

 8. Betul kata Pak Andak..

  Kita perlu sedarkan semua Umat Islam khususnya Melayu supaya berani berdakwah kepada bukan Islam..dan jadikan ini prioriti utama . Pertembungan politik yang merugikan kerana berebut kuasa ditangguhkan dulu sehingga majoriti kaum Melayu kembali kepada Islam sepenuhnya dan berani berdakwah kepada bukan Islam, mentarbiah mereka dan mengubah mereka menjadi pendakwah-pendakwah Islam.

  Kerja-kerja ini tidak bertentangan dengan perlembagaan dan apabila umat Islam yang faham menjadi majoriti kita tidak perlu membazirkan duit berjuta2 untuk kempen pilihanraya.. kerana orang Islam yang faham akan tahu siapa pimpinan yang layak untuk dipilih.

  Kalau kerja-kerja utama ini di abaikan.. tetapi fokus hanya kepada pertembungan politik diutamakan bagi saya kerja-kerja ini tidak mengikut tertib yang betul dalam proses mengubah jahiliah kepada Islam.

  Kita perlu mengubah umat Melayu daripada Islam secara taqlid kepada Islam berasaskan dalil dan bukti. Untuk tugas ini kita perlu ramai para murabbi.. Dan inilah tugas sebenar yang kita warisi daripada perjuangan nabi s.a.w.

  Adapun merebut kuasa politik pada masa yang bukan masanya bukan sunnah nabi. Orang Melayu terlalu lama berbalah dan meninggalkan tugas asasi yang sebenar menyebabkan musuh berjaya menyusun agenda mereka..

  Politik kepartian adalah agenda barat untuk memecahbelahkan umat Islam, untuk memberi ruang kepada mereka merebut hak mendapatkan kuasa poltik. Isu rasuah, isu kronisma adalah isu international..sekular dan kapitalis..

  Hanya kembali kepada manhaj Allah, mendidik manusia kembali kepadaNya, menyatukan mereka diatasa asas ukhuwwah dan mahabbah, membentuk sistem pemerintahan diatas bahu-bahu orang yang beriman dan bertaqwa adalah jalan paling dekat untuk mencapai kejayaan.

  Inilah sikap berhati-hati yang sebenar. Inilah tindakan yang berhati-hati.. Saya rasa dalam sistem yang ada dengan peruntukan perlembagaan umat Islam masih boleh memainkan peranan yang saya sebutkan tanpa perlu perebutan kuasa.

  Sebaliknya mengekalkan PAS sebagai parti Islam tulen, mendesak kerajaan melaksanakan Islam secara hikmah adalah manhaj yang lebih utama kerana berkompromi dengan organisasi yang mempunyai agenda bertulis bercanggah dengan Islam adalah dilarang dalam Islam kecuali darurat.

 9. Kepada Pak Andak dan al-Hamra’ saya ingin bertanya dan diharap menjawab dengan Ikhlas sebagai seorang saudara Muslim kepada saya, saya yakin tuan-tuan mengenali saya..

  Dalam tulisan saya dibawah tajuk : ” Fiqh Tahaluf Siasi Dalam Ikhwan ” adakah tidak bertepatan dengan Syarak.? Apakah hujah-hujah itu tidak boleh dipakai?

  Apa lagi isu-isu realiti yang saya tidak faham sehingga tuan-tuan seolah-olah beriktiqad bahawa bartahaluf dengan DAP satu kerja ibadah kepada Allah.?

  Atau kalau mengikut neraca al-Ghazali:

  Apakah maslahat Daruri yang mengharuskan bertahaluf?
  Apakah bukti bahawa maslahat itu sesuatu yang yakin?
  Apakah benar maslahat itu adalah maslahat ummah keseluruhannya?.

  Saya tunggu jawabannya..

  Wassalam

 10. err pak andak, maafkan sy.nama mufti perak tu ialah y.berbahagia dato’ harussani..jgn terpengaruh dgn ust *** yg menggelar beliau haramsani kerana terlalu sensitif bila disaranakan utk parti2 melayu ni sepakat..

 11. keputusan PAS utk bertahaluf tidak dibuat secara bersendirian. Kertas kerja tahaluf PAS telah dibentangkan di London pd 1998/99 di hadapan seluruh ulama’ haraki sedunia yang dipengerusikan oleh Dr Yusuf Al-Qardhawi & beliau sendiri telah membaca keputusan akhir persidangan tersebut yang mana PAS perlu bekerjasama dengan bukan Islam di Malaysia berdasarkan situasi di negara ini. Wallahua’lam.

 12. Salam.

  Terima kasih saudara Abd Razak.

  Sepatutnya kertas kerja itu dibentang semula dalam satu konvention di Malaysia dan dijemput pimpinan gerakan Islam Malaysia untuk sama-sama muzakarah.

  PAS memerlukan sokongan umat Islam Malaysia dan umat Islam perlukan hujjah yang kuat bagi beramal dengan hukum rukhsah. Atau sekurang-kurangnya hujjah-hujjah itu di ‘publishkan” dan biar ulama-ulama Malaysia membahaskannya.

  Oleh keranan hujjah realiti menjadi hujjah yang mengubah hukum haram bertahaluf kepada PERLU bertahaluf maka apakah realiti syar`ie itu? Benarkah majoriti ulama-ulama di Malaysia setuju dengan realiti itu sebagai sandaran syarak untuk mengubah hukum Haram kepada Wajib.?

  Sebagai ulama luar mereka hanya memberi fatwa berdasarkan maklumat realiti yang digambarkan kepada mereka. Oleh kerana ulama-ulama PAS tidak sefikrah dengan ulama-ulama dalam UMNO maka apapun gambaran buruk yang dinyatakan oleh PAS kepada UMNO ia tidak dapat terselamat kemungkinan wujud bias atau “conflic of interest”.

  Sepatutnya isu-isu hukum dan fatwa dikeluarkan oleh badan bebas yang berautoriti. Di Malaysia ini masih ramai ulama-ulama yang berkecuali yang boleh membantu membincangkan isu ini.

  Sekiranya PAS mula melibatkan ulama-ulama dan sarjana-sarjana di Malaysia untuk membincangkan isu-isu strategik dan PAS akur dengan keputusan tersebut tanpa berpada dengan ulama-ulama dalam PAS sahaja, saya yakin PAS akan mendapat sokongan padu masyarakat Islam.

  Perjuangan Islam adalah kewajiban semua umat Islam dan umat Islam amat sensitif dengan isu-isu halal dan haram ini. Pejuang Islam tidak sama dengan golongan sekular terutamanya apabila gerakan Islam itu terbuka kepada ummah untuk menyertainya, ummah perlu dijelaskan sejelas-jelasnya sumber dalil dan hujjah setiap tindakan strategi yang dilakukan.

  Sikap dengar dan taat tanpa bertanya apakah hujjah-hujjah syaraknya dalam isu sosial dan politik, tanpa tahu apakah hikmahnya menepati syarak tidak dibenarkan dalam Islam. Ketaatan dalam Islam adalah ketaatan berdasarkan kefahaman bukan taat membuta tuli dan bukan taat kerana nafsu; apabila suka taat dan apabila tidak suka ingkar.

  Sekiranya hukum Tahalauf Siasi PAS disepakati oleh seluruh ulama Haraki seluruh Malaysia akan menjadikan perjuangan PAS didokong oleh gerakan Islam Malaysia, tetapi dengan megabaikan gerakan-gerakan Islam lain di Malaysia akan menjadikan PAS kurang mendapat dokongan padu. Sudah tiba masanya PAS mengiktiraf semua gerakan Islam yang wujud di Malaysia dan mendengar pandangan mereka.

  Wallahua’lam.

 13. Assalamualaikum

  Sheikh Anuar terima sajalah apa yang disyura diperingkat internasional tu, tak payah la kita nak konvensyen di Malaysia pula kan Islam ni Alami, para gerakan Islam antarabangsa faham waqi’ Malaysia, kalau enta tak setuju tak pa diam cukupla jangan bagi pening orang lain yang penting kita buat kerja masing-masing

 14. Assalamualaikum

  Lupa nak mengucapka Ramadan Kareem , mari kita mempertingkatkan amal kita pada bulan Ramadan ini kerana Allah, bagi yang terlibat dengan NGO teruskan amal dakwahmu begitu juga bagi yang terlibat dengan politik yang ingin kembalikan Islam ke Puncak Pemerintahan teruskan amal dakwahmu

  Kita sudah memasuki 10 hari yang ke dua semoga kita semua mendapat keampunan Allah, jadikan perbincangan kita sebagai buah amal untuk melaksanakan dakwah di bumi tercinta ini

 15. 1. aasif, sepatutnya komentar say diatas utk tulisan ‘ Liabitit atau aset?”

  2. sdr Razak: ada nyatakan “-Kertas kerja tahaluf PAS telah dibentangkan di London pd 1998/99 di hadapan seluruh ulama’ haraki sedunia yang dipengerusikan oleh Dr Yusuf Al-Qardhawi & beliau sendiri telah membaca keputusan akhir persidangan tersebut yang mana PAS perlu bekerjasama dengan bukan Islam di Malaysia berdasarkan situasi di negara ini”

  3. Lalu dijawab oleh sdr Anuar ,”Sepatutnya kertas kerja itu dibentang semula dalam satu konvention di Malaysia dan dijemput pimpinan gerakan Islam Malaysia untuk sama-sama muzakarah.

  PAS memerlukan sokongan umat Islam Malaysia dan umat Islam perlukan hujjah yang kuat bagi beramal dengan hukum rukhsah. Atau sekurang-kurangnya hujjah-hujjah itu di ‘publishkan” dan biar ulama-ulama Malaysia membahaskannya”

  3. sdr Anuar, sila jwb dgn ikhlas, apakah anda pernah tahu akan kenyataan sdr Razak itu? Ketika itu Isma baru wujud sebagai NGO. Saya yakin, sdr baru tahu akan perkara ini!

  4. Saya sgt menyokong tulisan yg menyarankan agar KENALI LUAR DALAM PAS, TERMASUK DAP, PKR….SEBELUM BUAT KOMEN.

  5. Duduk semeja dgn Pas akn isu tahalul ini, dan boleh berkongsi ilmu ttg KERTAS KERJA YG SUDAH DI IKTIRAF. Jgn pula pertikaikan pula AlQardawi dan ulamk yg lain, dan tak patutlah tuduh mrka faham waqi’ diMalaysia pula- tulisan sdr spt mencabar kewibawaan ulamak ini atau mahu menuduh Pas main semperono dlm isu tahalul ini, sedangkan Hj Hadi boleh berjumpa dgn murshidul am ikhwan pd bila2 masa shj.

  6. Atau cabar Pas mengapa ulamak hebat diMalaysia yg tak berparti TIDAK di ajak bbcg akan isu tahalul ini pd tahun 1999? Siapa ye ulamak itu ketika itu ? Para mufti? Ustaz2 NGO?

 16. 1. aasif, sepatutnya komentar saya diatas utk tulisan ‘ Liabitit atau aset?”

  2. sdr Razak: ada nyatakan “-Kertas kerja tahaluf PAS telah dibentangkan di London pd 1998/99 di hadapan seluruh ulama’ haraki sedunia yang dipengerusikan oleh Dr Yusuf Al-Qardhawi & beliau sendiri telah membaca keputusan akhir persidangan tersebut yang mana PAS perlu bekerjasama dengan bukan Islam di Malaysia berdasarkan situasi di negara ini”

  3. Lalu dijawab oleh sdr Anuar ,”Sepatutnya kertas kerja itu dibentang semula dalam satu konvention di Malaysia dan dijemput pimpinan gerakan Islam Malaysia untuk sama-sama muzakarah.

  PAS memerlukan sokongan umat Islam Malaysia dan umat Islam perlukan hujjah yang kuat bagi beramal dengan hukum rukhsah. Atau sekurang-kurangnya hujjah-hujjah itu di ‘publishkan” dan biar ulama-ulama Malaysia membahaskannya”

  3. sdr Anuar, sila jwb dgn ikhlas, apakah anda pernah tahu akan kenyataan sdr Razak itu? Ketika itu Isma baru wujud sebagai NGO. Saya yakin, sdr baru tahu akan perkara ini!

  4. Saya sgt menyokong komentar yg menyarankan agar KENALI LUAR -DALAM PAS, TERMASUK DAP, PKR….SEBELUM BUAT KOMEN.

  5. Duduk semeja dgn Pas akn isu tahalul ini, dan boleh berkongsi ilmu ttg KERTAS KERJA YG SUDAH DI IKTIRAF. Jgn pula pertikaikan pula AlQardawi dan ulamk yg lain, dan tak patutlah tuduh mrka tak faham waqi’ diMalaysia pula- tulisan sdr spt mencabar kewibawaan ulamak ini atau mahu menuduh Pas main semperono dlm isu tahalul ini, sedangkan Hj Hadi boleh berjumpa dgn murshidul am ikhwan pd bila2 masa shj.

  6. Atau cabar Pas mengapa ulamak hebat diMalaysia yg tak berparti TIDAK di ajak bbcg akan isu tahalul ini pd tahun 1999? Siapa ye ulamak itu ketika itu ? Para mufti? Ustaz2 NGO? Ajak Pas bincang lagi dan nasihati Pas, dan BUKAN CAKAP BELAKANG SPT sekarang.

  —bkn ahli, tetapi beri undi pd PAS

 17. sdr…buku yg tuan susun terbit pd 2000, sdgkan Pas sudah bentangkan kertas kerja itu pd 1998 dan tuan melatah pula dgn minda negatif- spt Pas membentangkan SUPAYA DIPERSETUJUI dan BERI MAKLUMAT YG TIDAK TEPAT dan ada ‘ conflic of interest”. Saya org lama Abim, secara peribadi – saya dh agak letih dgn sikap prejudis pimpinan Isma terhdp Pas, byk kenyataan yg menampakkan belum matang dlm fakta dn hujah berpolitik, cdgan sya-lbh baik tumpukan dakwah dari ulas isu politik, termasuk isu tahalul syiasi ini. Tuan bercakap atas kertas dan teori semata2 dan rasanya tiada / amat cetek pengalaman dlm politik. Apapun sesiapa blh beri pndgan, dan yg baik itu jdkan panduan, yg silap- letak tepi . Pndgn blh di dgr tapi blm pasti diterima

  Ingat pesanan, byk cakap-byk salahnya, byk salah byk dosanya.

  Maaf ketelanjuran, Ramadhan akn melembutkan hati dn melapangkan dada yg sempit.

 18. 1. Tahalul bukan tahaluf. Mohon yg komen lumatkan dahulu kefahaman tentang tahaluf dan bukan tahalul.

  2. Sabarlah wahai Ikhwan..

  “Saudara, segala teori ini mungkin akan dipersendakan oleh orang ramai sebaik sahaja mereka mendengarnya. Mereka adalah orang-orang yang telah putus asa dan lupa bahawa Allah akan membantu hamba-hambanya yang beriman. Mereka tidak tahu bahawa apa yang kamu kemukakan hari ini sebenarnya bukanlah perkara yang baru sebaliknya ia adalah dakwah Islam yang diketengahkan oleh Rasulullah s.a.w. dan diperjuangkan oleh baginda serta para sahabatnya. Setiap orang Islam yang beriman dengan Allah, rasulNya dan kitabNya wajib beramal seperti amalan
  mereka dan berjuang seperti perjuangan mereka.” – Hassan Al-Banna

 19. Salam..

  Nampaknya pengomen tidak membangkang hujjah-hujjah yang saya tulis dalam artikel asal, cuma tidak bersetuju saya dedahkan maklumat yang saya tahu.

  Saya harap tulisan saya ini dibaca oleh ulama-ulama PAS dan memikirkan jika ada kebenarannya. Jika mereka yakin tulisan Abu Ammar ini tidak ada nilai ilmiah tidak perlulah pakai..

  Sebab Allah hanya mewajibkan kita beramal terhadap apa yang kita faham daripada dalil-dalil syarak.

  Pengomen-pengomen yang rasa beremosi sebab mereka tidak mendalami asas-asas Ijtihad dalam Islam dan masih belum dapat menerima perbezaan pendapat.

  Sedangkan Islam tidak melarang umatnya untuk berfikir dan memberi pendapat.

 20. Perbincangan, muzakarah, pembentangan kertas kerja tentang tahaluf PAS bukan dibuat secara ‘one-shot’. Sebelum keputusan akhir dibuat PAS telah melalui banyak ‘layer’ perbincangan. Ada yang dibuat di dalam negara dan ada yang dibuat di luar negara.

  Pada peringkat awal berlaku banyak pro & cons di kalangan pimpinan PAS sendiri tentang perkara ini. Antara yang saya tahu perbincangan pernah dibuat di Mesir yang memakan masa selama 3 hari. Saya tidak pasti siapa yang terlibat dalam perbincangan tersebut & bagaimana ianya dibincangkan kerana tidak semua perkara pimpinan perlu dedahkan.

  Dan sekiranya ustaz menyatakan bahawa segala hujah2 yang dibentangkan dalam persidangan tersebut hanya menyebelahi pihak PAS, maka adalah amat naif bagi sekumpulan ulama’ yang sampai peringkat boleh berijtihad dengan semudah itu hendak mengeluarkan keputusan tanpa mengambil kira hujah-hujah maslahah dan mafsadahnya. Dan sekiranya ustaz berhujah bahawa mereka tidak memahami waqie Malaysia, mengapa ISMA secara 100% meng’copy paste’ manhaj Ikhwan yang tidak berasal dari Malaysia sedangkan ada kitab-kitab yang menghuraikan pendetailan Imam Hasan Al-Banna mengambil kira situasi Mesir pada ketika itu? Adakah Mesir sama dengan Malaysia sehingga apa sahaja yang datang dari Ikhwan umpama dalil qot’ie yang tak boleh dibahaskan lagi?

  Dan sekali lagi saya mengira amat dangkal sekiranya para ulama’ yang membuat keputusan tersebut tidak tahu asas-asas berfatwa iaitu memahami waqie sesuatu tempat yang hendak difatwakan. Presiden PAS sendiri yang berasal dari Malaysia telah berkali-kali dipanggil ke Yaman sebelum ini untuk menyelesaikan perbalahan qabilah di sana. Jika beliau tidak memahami situasi Yaman, mengapa beliau dipanggil?

 21. Saya petik dari satu kertas kerja berkaitan tahaluf siyasi

  Para ulama haraki khususnya berbeza pandangan mengenai hukum melakukan kerjasama dengan gerakan yang tidak bermatlamatkan perjuangan Islam. Sebahagian daripada mereka dengan tegas menolak langsung sebarang usaha melakukan kerjasama ini serta menghukumkan bahawa kerjasama ini sebagai haram. Di antara mereka ialah Sheikh Muhammad Qutb dan al-Syeikh al-Imam Abu Nasr Muhammad bin Abdullah . Manakala di antara ulama yang mengharuskan tahaluf siyasi ialah Dr Yusuf al-Qaradhawi , Dr Mustoffa al-Tohhan , al-Syeikh Muhammad Ahmad al-Rasyid , Doktor Solah al-Showi dan Doktor Munir Ghahdban .

  Dari maklumat dari saya dapat ini ulama haraki tidak sepakat mengatakan haram ini bermaksud bukan satu ijmak ulamak mengatakan haram ada yang berkata harus dan ada yang mengatakan haram , oleh itu pada pandangan saya perkara ini diperselisihkan oleh para ulama bukan sesuatu yang dianggap qati’ haram oleh itu pada pandangan saya kita boleh menerima tahaluf siyasi ini atau pun tidak. Kita sebenarnya tidak berhak memaksa sesiapapun atau golongan pun untuk menerima pendapat kita denga kata lain perkara ini adalah perkara furu’ atau cabang dan bukan yang mencacatkan akidah kita
  Oleh itu saya nasihat kepada Ustaz Anuar berilah ruang kepercayaan kepada PAS untuk melakukan kerjasama dalam Pakatan Rakyat, kita dah lama diperintah oleh UMNO dan mereka bertahaluf juga dengan orang-orang Kafir dalam BN. Tahaluf mereka dengan orang kafir menyebabkan orang kafir jauh dari Islam . Berilah kepercayaan kepada PAS untuk mendekati orang KAFIR supaya mereka memahami Islam walaupun mereka tidak memeluk Islam. Kita yang berada dalam NGO marilah kita bersama-sama PAS mmemahamkan kepada golongan Kafir ini akan keindahan Islam. Dah 50tahun UMNO memerintah dan kezaliman berlaku hatta pada Kelantan yang orang Melayu memilih PAS sebagai kerajaan pun mereka melakukan kezaliman dengan menafikan Royalti Minyak masih kita ingin bersatu dengan mereka ini atas nama Melayu
  Tidak kah kita termasuk sepertimana hadis Ar Rasul “Rasulullah SAW ditanya, apakah dianggap ‘Asabiyyah jika seseorang itu mengasihi kaumnya? Baginda SAW menjawab, “TIDAK, AKAN TETAPI APA YANG DIANGGAP SEBAGAI ‘ASABIYYAH ITU IALAH APABILA SESEORANG ITU MENOLONG KAUMNYA ATAS KEZALIMAN!” [Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, hadith Wathilah bin al-Asqa’] UMNO orang Melayu yang melakukan kezaliman adakah ada hak kita mempertahankan mereka ini ?

  Sekali lagi saya tegaskan kepada saudara-saudaraku pimpinan ISMA sebenarnya orang Melayu TIDAK BERPECAH tetapi InsyAllah orang MELAYU telah memahami yang mana Intan dan yang mana Kaca, sokongan orang Melayu pada UMNO dah mula berkurangan jangan lah ISMA memberikan talian hayat pada mereka ini dengan SLOGAN MELAYU SEPAKAT ISLAM BERDAULAT biar kita DAKWAH mereka dengan menjatuhkan mereka dari KEKUASAAN mereka ini. Renungi sabda Ar-Rasul “BANTULAH SAUDARA KAMU, SAMA ADA DIA ITU ZALIM ATAU DIZALIMI”. Para sahabat berkata, “wahai Rasulullah, kami pasti membantu orang yang dizalimi ini, tetapi bagaimana pula kami boleh mambantu orang yang zalim?”. Baginda SAW menjawab, “CEGAHLAH SI ZALIM ITU DARI TERUS MELAKUKANNYA” (hadith riwayat al-Bukhari)

  WaAllhuallam

 22. salam..

  saya ada baca kertas kerja Tahaluf Siasi :

  Author: DEWAN PEMUDA PAS KAWASAN JERAI
  Date: 2010-11-02 08:45:00
  Source: TAHAALUF SIASI
  URL: http://dppk-jerai.blogspot.com/2010/11/tahaaluf-siasi.html

  seorang ustaz komen : kertas kerja itu hanya menyokong keputusan bukan perbincangan tajuk untuk mencari hukum boleh tidak boleh.

  Jika benar itulah kertas kerja yang dibentangkan oleh pimpinan PAS kepada Dr al-Qardawi pada 1998 dan al-Qardawi mengatakan kertaskerja itu sudah lengkap untuk mengharuskan PAS bertahaluf dengan DAP… amat menjatuhkan maruah Syaikh.. kerana kertas itu tidak ada nilai ilmiah..

  Pentafsiran ayat al-Quran hanya menggunakan akal sedangkan jika rujuk tafsir Ibn Katsirpun ternyata pendalilan yang dibuat dengan nas terkeluar daripada kaedah tafsir muktabar.

  siapa mahu kertaskerja tersebut dengan komentar dibawahnya letak email kat sini..

 23. itu kertas kerja dalam program tamrin. yang mendengar kadang2 ahli biasa yang tidak berlatar belakangkan pendidikan agama secara formal…

 24. Salam.

  Saya beramal dengan dalil syrarak, saya tidak suka taqlid. Islam mendidik saya beramal dengan dalil semampu mungkin. Islam juga mendidik sahabat menegur Umar al-Khattab. Kalau pimpinan PAS beramal dengan sunnah khulafa al-Rasyidin mereka juga sukakan teguran.

  Jika Islam For All ada kertas dasar tahaluf siasi pegangan PAS atau kertas putih yang memandu kepimpinan PAS dalam tahaluf siasi bagilah kepada saya.

  Saya sependapat dengan pemerhati diatas.

  Wallahua’lam.

 25. Salam.

  Kepada Abdul Razak dan Islam 4 All.

  Ikhwan mendidik ahlinya bagaimana memahami Islam melalui al-Quran dan Sunnah dan sumber-sumeber dalil Syarak. Itulah Manhaj Ikhwan, Islam dan sumber perundangan Islam menjadi rujukan tarbiah Ikhwan.

  Ikhwan tidak mendidik aggotanya supaya taqlid buta. Islam tidak akan tertegak selagimana majoriti umat Islam selama-llamanya berada dilapisan taqlid..

  Ahli ikhwan tidak dididik supaya ” dengar dan taat ” apa saja kata pimpinan tetapi pimpinan akan jelaskan sumber-sumber dalil dan bagaimana sesuatu polisi itu di keluarkan.

  Ciri penting didikan Ikhwan ialah sentiasa berdsiplin dengan syarak. Saudara tidak boleh mematikan hujah saya dengan memaksa saya beriman dan percaya pada sesuatu tanpa bukti. Hujah yang mengatakan pimpinan telah bersyura, telah berbincang lumat, ada pro dan kontra ada berbeza pandangan.. itu hujah untuk ahli-ahi PAS dan ahli-ahali jamaah yang tidak perlu dalil untuk taat kepada pimpinan..

  Sekurang-kurangnya saya mendengar hujah yang kata tidak boleh dan hujah yang kata boleh. Selepas itu barau saya yakin isu tahaluf siasi di Malaysia adalah lebih kuat kepada boleh berdasarkan hujah-hujah yang diberi.

  Sebab hukum asal memberi wala’ kepada organisasi kafir yang memusuhi Islam, menolong mereka mendapat kuasa adalah haram tanpa khilaf.

  Perkara yang mungkin khilaf ialah realiti dharurat yang menghalalkan yang haram. Ulama Malaysia majoriti bermazhab Syafie dan menjadikan Imam al-Ghazali sebagai rujukan.

  Pada pandangan Razak dan Islam 4 All adakah 3 syarat al-Gazali itu wujud? Itulah syarat realiti yang boleh menghalalkan pengharaman wala’ kepada bukan Islam, menghalalkan menolong ogenda kafir.

  Isu BN perlu diubah adalah isu sepakat sebab itu ISMA wujud.

  wallahua’lam.

 26. Isma bercita2 mengubah UMNO? UMNO itu satu sistem yg besar, penuh konflik dan Tun Mahathir pnh terlepas cakap, bahawa UMNO busuk dari mulut hingga dubur bila ulas isu politik wang dlm UMNO.

  Sudah ramai yg kecundang apabila mahu ‘memutihkan’ UMNO dan akhirnya berputih mata. JIka dulu UMNO ada juga beberapa tokoh ilmuan agama yg dihormati, berbanding UMNO sekarang- malah ilmuan agama dlm UMNO yg lantang akan segera dibuatkan ‘pusara’.

  Terlalu sukar utk ubah UMNO, cuba selidik dan pengalamn yg terbaharu dari ulamak muda UMNO yg 40 org itu.

  KIta mgkin terfikir mengajak UMNO duduk bersama mbincangkan isu2 yg blh bersama spt isu murtad, isu syiah, isu Palestin, isu kemanusiaan yg lain, TETAPI BANYAK SEJARAH SUDAH TERCIPTA, bila UMNO blh duduk sekali jika isu itu memberi manafat akn survival mrka.

  Lupakan dulu hajat besar utk ubah UMNO buat masa sekarang, kerana Isma masih lemah, belum ada tokoh dlm masyarakat, blm ada pengalaman berpolitik, malah tiada lagi ahli Isma yang ada ketokohan berpolitik.

  Apa yg blh dibuat ialah, dekati UMNO dan minta duit dari org2 mrka dlm kerajaan utk DPTKAN bantuan kewangan DLM USAHA dakwah, spt kementerian belia, kem wanita, Jakim, agensi agama negeri dll, spt yg Isma lakukan skarang.

  Setelah terserlah kehebatan Isma dlm byk bidang spt ada tokoh agama yg dikenali, tokoh ekonomi, tokoh sejarahwan, tokoh wanita, dll, maka baru UMNO akan melihat Isma siapa. Jika tidak, mungkin begini bunyi sindiran dari UMNO pd Isma, ” Kau sapa nak cakap banyak dengan aku?’

  Oh ya..bkn pada Isma shj UMNO akn menyindir, juga pada NGO lain atau sesiapa yg mahu merubah mereka yg dh lama dok dalam LUMPUR PEKAT.

 27. Assalamualaikum Ustaz Anuar

  Untuk mulanya saya beristigfar dulu takut-takut apa yang saya tuliskan ini adalah tujuan untuk mencari kemenanagan . Asas kita ialah mencari Kebenaran

  Saya tegaskan perbincangan Tahaluf Siaisi adalah pandangan berbeza diantara Ulama Haraki, dan yang menyokong harus adalah Dr Yusuf Al-Qardawi. Memang kita sebagai pencinta Islam perlu mendapat dalil mengapa ia diharuskan, bukan kita hanya bertaklid membabi buta

  Ingin saya tekankan walaupun setakat ini saya tidak mempunyai dalil dari Al-Quran dan hadis, saya masih tsiqah kepada Dr Yusuf Qardawi berlkaitan dengan isu ini, kerana kelebihan beliau dalam menghuraikan permasalahan Masyarakat Islam temporari yang TIDAK MUNGKIN TERDAPAT DALAM KITAB KLASIK. Saya bersifat mengikut pandangan ulama ini

  Sekali lagi saya tekankan perkara yang berbeza ini jangan kita besar-besarkan kita bersepakat pada perkara-perkara yang kita boleh sepakati kalau Ustaz merasakan Ustaz masih berpegang dengan HARAM kita bertahaluf dengan orang KAFIR teruskan pandangan Ustaz tetapi apa yang saya berharap marilah kita memperkukuhkan keazaman untuk bersama menguatkan Islam dengan mengurangkan perbezaan pendapat DIHADAPAN masyarakat AWAM yang kurang mengerti selok belok perbezaan pendapat ini

  WaAllhuallam

 28. saya rasa tak salah jika ust annuar nak sampaikan pandangan beliau ni kpd masyarakat kerana beliau yakin kebenaran itu harus disampaikan.rasanya sama je dgn apa yg islam for all buat juga skrg.jika tidak,masakan anda akan habiskan masa membuat komentar disini bukan?pendapat sy,teruskanlah mengerangkan pada masyarakat dgn apa yg antum percayai benar.in the end,biarlah mereka yg mendengar atau membaca hujah2 antum ni berfikir berdasarkan dalil2 nas syarak yg telah dikemukakan.sy yakin yg singgah membaca di ismaweb ni adalah org2 yg rajin berfikir spt anda dan lain2 🙂

 29. kepada alKalam, jika umno yg dah lama berlumur dlm lumpur yg pekat itu tidak boleh menerima teguran, adakah pas yg berenang dalam air yg jernih ini juga tidak layak ditegur sama?rasanya tak salahkan kalau isma sekadar berpesan, ‘hati2, air yg jernih jgn disangka tiada buaya’..

 30. penat ust anuar soleh meminta sahbat2 pengomen yg tak stuju kluarkan dalil/hujah/nas ttg tahalluf siasi.. 🙂

  tp akhirnya keluar ‘thiqah’,’taat’,’syura da buat’,kalau begini sampai bile2 kebenaran tak smpai.berhujah lah dgn dalil syarak dan dalil syarak juga.bkn skdar. dituju khas kpd pak andak dan juga islam for All.baru lah matang berhujah syeikh~ insya Allah.

 31. Wa`alaikumussalam..

  Untuk Islam For All..

  dibawah saya “copy n paste” petikan daripada blog yang di attachkan pemerhati di atas, terdapat satu fatwa yang amat merbahaya:

  Firman Allah s.w.t., maksudnya:

  “Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan sesiapa yang melakukan ( larangan ) yang demikian maka tiadalah ia ( mendapat perlindungan ) daripada Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri daripad sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka ( yang kafir itu ). Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat – ingat terhadap kekuasaan diriNya ( menyeksa kamu ). Dan kepada Allah jualah tempat kembali.”

  Surah Ali ‘Imran: 28

  Memilih calon bukan PAS yang berjuang menentang kezaliman dan kemungkaran lebih besar adalah suatu yang WAJIB demi menyekat kezaliman walaupun calon tersebut bukan Islam atau muslim yang tidak berpegang dengan Islam secara menyeluruh.

  Berwala’ maknanya menjadikan seseorang sebagai pemimpin, teman yang akrab, pelindung atau penolong. Keadaan takut adalah darurat. Kerjasama adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan Islam umumnya, bukan meredhai mereka sebagai pemimpin. Hal ini kerana Kepimpinan Islam hanya sah sekiranya menuruti seluruh sistem Islam dalam pentadbiran mahupun kepimpinan.

  Komen saya:

  1. Mewajibkan mengundi calon bukan Islam adalah WAJIB untuk menentang kezaliman bercanggah dengan Nas yang menegaskan bahawau sebesar-besar kezaliman adalah SYIRIK. Orang-orang bukan Islam adalah musyrik.

  Maka tidak wajar untuk menentang kezaliman dengan minta bantuan orang musyrikin. Kerana nabi tidak pernah meminta tolong orang musyrikin dan melarang meminta tolong orang musyrikin walaupun untuk memerangi orang musyrikin apatah lagi memerangi orang muslimin yang lain walaupun mereka tidak melaksanakan Islam sepenuhnya terutamanya pada masa sekarang.

  Tak perlu rujuk fatwa ini dalam kitab kuning sebab sudah jelas dalam kitab al-Quran.

  2. Ayat diatas adalah ayat melarang wala’ kecuali takut.

  Ibnu Katsir mentafsirkan:

  Allah Tabaraka wa Taala melarang hamba-hambanya dikalangan orang-orang yang beriman daripada memilih orang-orang kafir menjadi pemimpin-pemimpin mereka dan menjadikan mereka penolong dan memberikan kasih-sayang kepada mereka selain daripada memberikannya kepada orang-orang yang beriman..

  Kemudian Allah menjanjikan kepada mereka bahawa sesipa yang melakukan larangan Allah itu Allah telah memutuskan hubunganNya dengan mereka melainkan kerana takut.

  Ibnu Katsir membawa beberapa ayat-ayat yang lain yang memberikan larangan yang sama, ( saudara boleh search dalam internate perkataan `awliya’) akan keluar terlalu banyak ayat yang melarang menjadikan orang kafir sebagai wali..

  Kemudian Ibn Katsir membewa riwayat daripada para sahabat mengenai maksud “taqiah” atau takut dalam ayat diatas:

  ( Taqiah: Adalah hukum rukhsah yang dibenarkan kepada sesiapa yang takut terhadap keselamatan aqidahnya atau nyawanya dalam sesetengan negeri atau masa daripada ancaman musyrikin dan orang kafir).

  Tetapi ia adalah taqiah dengan lidah bukan dengan hati dan perbuatan…

  Ibn Abbas berkata : Taqiah bukan dengan perbuatan tetapi dengan lidah.. riwayat al-Tsauri, al-Aufi
  Ibu Darda’ : “Kami tersengeh kepada musuh tetapi hati kami melaknat mereka” al-Bukhari.

  Jelas keberan taqiyyah hanya kepada minoriti muslimin dinegara kafir yang bimbang keselamatan nyawanya.

  Di Malaysia apakah umat Islam yang majoriti merasa takut dengan kezaliman orang-orang musyrikin lalu mereka wajib mengangkat orang musyrikin memerintah sebuah negeri atau menjadi wakil dalam majlis permesyuaratan mereka?

  Saya tidak akan menyangka Dr Yusuf al-Qardawi memberi fatwa sebegini..

  Bagi saya tidak jelas kemaslahatan Islam dengan melantik orang-orang tidak beriman menjadi pemerintah atau wakil rakyat terutamanya dalam keadaan PR tidak ada perjanjian yang kuat.

  Saya mencadangkan sekurang-kurangnya siasah luaran PAS hanya tidak berlawan dengan DAP atau PKR tetapi tidak mewajibkan ahli-ahli menolong parti-parti mereka kecuali jika calun-calunnya adalah orang Islam yang bertaqwa. Siasah ini dinamakan Hudnah atau Suluh bukan Tahaluf kerana ia lebih selamat kerana siasah ini menjadikan umat Islam tidak melanggar nas-nas al-Quran berkaintan larangan wala kepada bukan Islam seperti ayat di atas.

  Wallahu a’lam.

  Kerana jalan perjuangan Islam untuk menegakkan pemerintahan Islam sebenar sebagaimana pemerintahan nabi s.a.w. masih jauh..

 32. أنور صالح

  Maksud saya Nabi s.a.w. tidak pernah meminta tolong golongan musyrik (jamaah bukan individu) dan melarang meminta tolong musyrik untuk memerangi musyrik kecuali dengan syarat2 yang dinyatakan.

 33. Jom Pakat Cara Betul

  1.Semua org tahu dan faham bahawa utk ajak org berpakat, mulalah dgn buat baik dgn org itu.. Sebaliknya suka menegur ‘kesalahannya’, maka sukar utk terus mendekatinya walaupun yg menegur sgt yakin akan kebenaran tegurannya itu.

  2. Berbanding dgn UMNO dan PAS, saya yakin Melayu yg ada dlm Pas lebih mudah utk diajak berpakat oleh Isma, kerana ada unsur sama dlm perjuangan Islam. dan Melayu> Pas kini dianggotai oleh cerdik pandai dan termasuk ulamak yg agak kontemporari, malah ada Ustaz dlm Pas yg Isma kenal agak rapat ( saya rasa).

  3. Tahaluf syiasi olh Pas bersama DAP bukan TITIK NOKTAH dan tidak akan berubah sampai bila2, namun itjihad sudah dibuat. Pilihan raya dikatakan kurang dari setahun mulai sekarang, umpama dah nak tiub wisel perlawanan sukan. Apakah KENA PADA MASANYA orang luar mempertikaikan pemilihan pemain, pengurusan, kaedah latihan, corak permainan yg sudah lama dirancang?

  4. Bg saya teguran Isma ttg tahaluf syaisi Pas ini TIDAK KENA PADA MASANYA. Tunggulah pilihan raya ke13 berakhir dulu dan AJAK BINCANG DIMEJA PERUNDINGAN SELPS PRU 13 NTI.- Isma ada hujah dan Pas ada hujah- BERHUJAH SECARA BERHEMAT DEMI mahu mengajak Pas berpakat sesama Melayu. Isma blh bertindak sebagai org tengah ( refree) dan ELAKKAN membuat terguran YANG TIDAK KENA PD WAKTUNYA.

  5.Pas dan semua parti politik sekarang ini MENUMPUKAN SEPENUHNYA pada PRU 13 yg dikatakan seawal bln November ini. Apakah Pas akan mengenepikan DAP pada saat2 akhir ini spt yg Isma harapkan? Ini samalah spt meruntuhkan rumah yg nak diduduki pd waktu terdekat dan mahu bina rumah baru pula.

  6. Semoga Isma berehat dahulu dari teguran tentang pakatan Pas dgn DAP, kerana teguran itu lebih menyakitkan byk pihak DAN SAMBUNG TEGURAN ITU SECARA BERDEPAN SELPS PRU 13 nanti…..tahniah pd Isma dlm isu tahaluf ini, krn pndgan non partisan x sama dgn pandangan org politik, dan lebih tahniah jika dpt bersabar

 34. Saya rasa kita kene berhenti anggap politik itu mcm bermain bola sepak di stadium. Pasukan bola bermain di padang dengan tidak memperjudikan nasib penonton. Adapun parti-parti politik memperjudikan nasib umat dalam setiap tindakan dan keputusannya. Maka layak bagi umat mengkritik apa yg dirasakan akan membawa keadaan yang tidak stabil bagi masa depannya. Sebab itu bagi pandangan penulis tahaluf perlu syarat2 yg seperti disebutkan, jika tidak nasib umat bakal tergadai. Kita bukan bermain bola yg kalau kalah boleh balik rumah dan kehidupan tidak terkesan dgn keputusan perlawanan. Kita ada masa depan yang kita mahu ia dilakarkan dengan cemerlang.

  PAS sendiri sudah jangka bahawa tahaluf dengan DAP akhirnya akan membawa kepada titik perbincangan yang fundamental, antara kehendak Islami atau sekular. Maka kenapa perlu tunggu hingga saat itu baru mahu bertegas?perjalanan menuju titik tersebut akhirnya akan menggadaikan nilai2 Islami dek kerana PAS perlu lebih ‘moderat’ supaya lebih menghargai semangat setiakawan PR. Bagi saya itu bukan lagi moderat, tetapi sudah melarat.

  Sbb tu Ust. Hadi bila mengulas tentang penarikan cadangannya terhadap usul kerajaan perpaduan membidas ahli PAS yg tak suka membaca, hanya ikut sentimen.

 35. Saya rasa kita kene berhenti anggap politik itu mcm bermain bola sepak di stadium. Pasukan bola bermain di padang dengan tidak memperjudikan nasib penonton. Adapun parti-parti politik memperjudikan nasib umat dalam setiap tindakan dan keputusannya. Maka layak bagi umat mengkritik apa yg dirasakan akan membawa keadaan yang tidak stabil bagi masa depannya. Sebab itu bagi pandangan penulis tahaluf perlu syarat2 yg seperti disebutkan, jika tidak nasib umat bakal tergadai. Kita bukan bermain bola yg kalau kalah boleh balik rumah dan kehidupan tidak terkesan dgn keputusan perlawanan. Kita ada masa depan yang kita mahu ia dilakarkan dengan cemerlang.

  PAS sendiri sudah jangka bahawa tahaluf dengan DAP akhirnya akan membawa kepada titik perbincangan yang fundamental, antara kehendak Islami atau sekular. Maka kenapa perlu tunggu hingga saat itu baru mahu bertegas?perjalanan menuju titik tersebut akhirnya akan menggadaikan nilai2 Islami dek kerana PAS perlu lebih ‘moderat’ supaya lebih menghargai semangat setiakawan PR. Bagi saya itu bukan lagi moderat, tetapi sudah melarat.

  Sbb tu Ust. Hadi bila mengulas tentang penarikan cadangannya terhadap usul kerajaan perpaduan membidas ahli PAS yg tak suka membaca, hanya ikut sentimen.

  Seperkara lagi, PAS yg selama ini sentiasa bersifat kritis terhadap apa jua polisi kerajaan atas dasar check and balance, juga perlu bersedia dikritik oleh gerakan Islam lain atas dasar check and balance masa depan umat. Jgn bersikap narcissistic.

 36. syabas pada Jom Pakat Cara Betul, pihilihan raya juga umpama mahu menuju ke medan perang. Perang sudah terlalu hampir. Jika pemerhati masih membuat teguran agar pasukan itu dibubarkan kerana salah strategi dan salah pilih tentera dan bentuk pasukan baru, ianya bukan semudah pada pandangan mata kasar. Berhentilah buat seketika membuat teguran, dakwah ini panjang masanya dan jangan tergesa-gesa.

 37. kalau belum menang pun sudah tidak mahu mendengar pandangan, apatah lg bila dah menang ye..cuba fikir betul2 siapa yg hadam dgn kata2 ‘dakwah ini panjang, tak perlu tergesa2’ siapa yg tidak..ingatlah, mcmana kita nak harapkan pertolongan Allah jika ada orang2 kafir yg kuat menentangNYA ada bersama sekali dgn kita?

 38. berpesan2lah dgn ilmu dan kesabaran wahai anak muda. Bersangka baiklah, terutama pd bulan Ramadhan ini. Peliharalah solat dan puasa dengan kerendahan hati. Anda mungkin ahli Isma biasa dan tidak mengambarkan kebanyakan ahli isma spt anda yang ‘keras’ dlm tulisan. Dalam Pas ada golongan yg keras dan ada yang bersederhana, mereka juga sering berlapang dada dan dlm Pas sndri ada yg menegur pimpunan mereka. Kita orang luar tegurlah mrka dgn hikmah dan sabar, krn Melayu dlm Pas adalah sasaran utama utk berpakat suatu masa nti.

 39. Allah berfirman: “berpesan-pesanlah dengan KEBENARAN dan KESABARAN” yg bermaksud, sampaikan kebenaran walaupun orang payah mahu menerimanya dan teruslah bersabar dan istiqomah dalam menegakkan dan menyampaikan kebenaran itu. ia bukan bermaksud ‘sabar dan bersangka baiklah!’..

 40. Saya difahamkan oleh sahabat2 dari Dewan Ulama pelapis PAs bahawa keputusan tahaluf siasi bersama parti2 dlm PR agak kritikal ketika sesi pengundian dibuat dalam Dewan Ulama.Beliau menyatakan kalau ahli2 Dewan berjumlah 25 org,keputusan 13-12 .ertinya tahaluf ini masih samar dlm PAS.Teguran terhadap PAS dari Tanzim Islam yg lain(ISMA) bukanlah utk merosakkan ,bahkan membina.tidak boleh tunggu PRU 13,kerana suasana sekarang sgt tidak menentu.anda boleh menilai suasana politik semasa yg agak bercelaru baik BN mahupun PR.Lebih baik ISMA bersuara dari sekarang semoga suasana di Perak tidak berulang.Jazakumullah di atas keprihatinan ikhwah semua.

 41. Salam

  Kita tidak boleh sama sekali menyamakan perjuangan menegakkan Syariat Allah sama dengan permainan bolasepak. Permainan bolasepak lebih kepada banyak membawa kepada unsur-unsur yang melalaikan dan tidak Islamik.

  Perjuangan menegakkan Syariat Allah perlu merujuk kembali secara praktikal kepada perjuangan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang memulakkan dakwah di Mekah dengan mendidik mereka dengan Al Quran serta penanaman aqidah yang soheh selama 13 tahun dan melahirkan generasi yang hebat keimanan mereka, berjuang mempertahankan Islam dan ramai yang syahid demi mempertahankan Islam bersama-sama Rasulullah SAW.

  Hijrah Rasulullah SAW bersama para muhajirin membawa kepada pergabungan dan kesetian para sahabat ansar telah membina satu kekuatan yang berteraskan keimanan yang mendalam yang telah berjaya mengalahkan puak yahudi yang zalim dan mengusir mereka keluar dari bumi Hijaz. Dua tamadun yang besar Rom dan Parsi tunduk dikalahkan oleh kekuatan kerajaan dan tentera Islam. Jihad ini diteruskan oleh khulafah Arrasyidin, Kerajaan Ummayah, Kerajaan Abbasiyyah hinggalah ke Kerajaan Uthmaniyyah yang menjadi payung kepada umat Islam diseluruh dunia yang dikalahkan oleh tentera kristian Eropah (Britain, Prancis, Itali, Sepanyol, Portugis dll) dan kaum Yahudi yang didalangi oleh Kamal Attartuk.

  Beberapa persoalan asas yang kita perlu tanya kepada setiap diri kita:
  1. Siapakah yang menciptakan kita?
  2. Untuk apa kita dilahirkan di atas muka bumi ini?
  3. Ke manakah kita akan pergi selepas kematian nanti?
  4. Apakah tugas kita yang sebenarnya di atas muka bumi ini?
  5. Adakah kita meyakini Rasulullah adalah contoh ikutan yang terbaik?
  6. Adakah kita benar-benar meyakini jalan yang telah ditunjukkan oleh para salafussoleh?
  7. Adakah kita benar-benar mengetahui siapakah yang sepatutnya menjadi sahabat di dalam perjuangan ini? (soalan 2 dan soalan 4)
  8. Adakah kita benar-benar cuba memahami cara melakukan usaha-usaha pengislahan seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan generasi terbaik selepas baginda?
  9. Adakah kita mahu mengambil pengajaran daripada gerakkan-gerakkan yang berjuang tidak mengambil panduan perjuangan Rasulullah SAW.
  Waullahu’alam

 42. kadang2 kita ni asyik jadi cermin org jer..jgn lupa org lain juga menjadi cermin kpd kita..berdialog,berbahas dan berhujah amat penting demi kemaslahatan ummah..apakah salah jikalau kita saling tegur menegur diantara adik beradik..abg long tak selalunya betul..adakala abg long juga buat silap dan perlu ditegur oleh abg ngah..teguran bukan untuk meruntuhkan tetapi ia untuk membina..UMNO sekarang nampak lebih ok sikit dari UMNO dulu..maksudnya lebih Islamik walaupun perbezaannya dgn UMNO dulu taklah banyak sgt..tapi still ada perubahan.why???sbb ada PAS yg sentiasa berpesan2 dengan kebenaran bukan kebatilan..kiranya PAS juga mendapat sahamnya sbb berjaya mengubah sedikit demi sedikit walaupun tak banyak org UMNO yg berubah..saya telah menghadiri kursus BTN pada thn lepas.terkejut juga bila dengar fasilitator kata kami juga sokong HUDUD(wallahua’alam kalau mereka berpura2)..berbeza dgn org2 lama dlm UMNO(umno totok) yang amat alergi dgn HUDUD..ni kesan dakwah sapa?PAS gak yg laung2 kan HUDUD..ini bermakna sudah ada sedikit anjakan kearah memahami Islam dlm UMNO..PAS berjaya sbb PAS jadi cermin kpd UMNO……jadi adakah salah kalau NGO2 Islam spt ISMA nak memberi sedikit teguran kpd PAS demi kemaslahatan Islam??pelik..kadang2 kita suka nasihat org ttp apabila org nasihat kita,kita pulak yg melenting..walhal teguran hanya untuk menjadikan PAS lebih comel dan cantik..itu saja..jgnlah risau..takkan ada ahli ISMA yg akan beri undi kpd BN..semuanya pangkah PAS…bahkan wang ringgit dan tenaga juga org2 ISMA akan bantu utk PRU..kita sama2 nak lihat Islam yg cantik itu duduk diatas , so kena adala sedikit teguran utk org yg nak bawa Islam utk ummah..CUMANYA utk ISMA , buat masa sekarang ini usahlah terlalu ghairah utk membuat komentar2 yang boleh membuatkan dada org lain terasa sempit dek krn PRU semakin tiba..jgn pulak org2 UMNO yg tak cerdik ni ambik peluang menggunakan hujah2 ISMA utk lwn PR walaupun 100% saya yakin teguran ISMA memang ikhlas sbb saya kenal ISMA…cuma ada sahabat yg kata ISMA ni prejudis mungkin dia tak berapa sihat kot :)..ISMA tumpu sepenuhnya pada tarbiah..bina ahli betul2 supaya Islam ni dibawa oleh org2 yg hebat dan kuat imannya didada..Islam itu HEBAT dan tidak ada org yg mampu membawanya kecuali oleh org yg HEBAT juga..org yang hebat ialah org yg terikat hatinya dgn Quran dan Sunnah dan menjadikan sirah Nabawiyah,para sahabat dan salafussoleh sbg qudwah dan uswah utk membawa agama yg suci ini..kita tdk mahu org hebat slogannya ttp kosong jiwanya dari petunjuk Ilahi..tarbiah ahli dan cari masa yg sesuai utk berunding dgn PAS yg sama2 nak mendaulatkan Islam..hanya pandangan peribadi..

 43. Ye benar, kami akan undi PAS. Tp tlg jgn suruh kami undi DAP sekali. Memang takkan lah kami buat.. Agak2 boleh menang PRU tak gitu? Saja nk tanya pandangan sape2 yg pandai analisis keputusan undi..

 44. bahkan,kami juga tidak akan sama sekali memberi undi kepada calon2 dari MCA,MIC,Gerakan,DAP atau mana2 calon non muslim menentang Muslim.itu pendirian tetap kami.kepada PAS….please take note!!

 45. suatu ketika dulu ,sekitar tahun 70an (tak silap saya),Gerakan adalah pembangkang,tetapi selepas menang ,mereka menyertai BN.keadaan yang sama juga berlaku di Sabah.ertinya parti2 pimpinan non muslim boleh bila2 masa boleh berubah.Hari ini dalam PR,mungkin esok lusa dalam BN pulak.

 46. انور صالح

  salam ramadhan

  isma kini menambah fokus baru
  membangunkan umat beragenda
  Islam adalah milik semua umat
  maka setiap umat perlu membetulkan agenda hidup, ayuh bersama menggerakkan agenda perubahan berasaskan manhaj nabi s.a.w.

 47. yup..xkan undi DAP,GERAKAN,MCA dan MIC…kita semua memang pangkah PAS..semua NGO ISLAM akan pangkah PAS..PAS jgn risau..walaupun ada NGO2 Islam mengkritik anda tp percayalah UNDI hanya untuk PAS..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *